Защита на личните данни

Общината отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот.

Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

За да използвате услугите на сайта за прием и електронната система за кандидатстване, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Сайта и Електронната Система. За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от отребителите на Сайта.

Общината се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта и Електронната Система. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Общината да ползва тази информация, както е описано тук:

Общината събира лични данни единствено за цел предоставяне на електронната услуга за записване и класиране на дете/деца в детските и учебни заведения. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която Общината може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, кандидатстващи за детски и учебни заведения. Информацията включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

- Общината няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители и ползватели, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Общината чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

- Данните се съхраняват на технически средства с ограничен достъп.

- Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Общината не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

- Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.

- Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за ползватели или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

- Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

- Можете да откажете да предоставите личната си информация. При това може да се окаже обаче, че Общината не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.