Приемът на учениците в I клас за учебната 2021/ 2022 година ще стартира в 13 часа на 01 юни

27.05.2021

« Към всички новини

Уважаеми родители,

новият график на дейностите по приема на учениците в I клас е вече утвърден. Можете да се запознаете с него от раздел „График на дейностите“.

Модулът за регистрация на заявления за първото класиране ще бъде активен от 13:00 ч. на 01 юни до 23:59 ч. на 4 юни, а свободните места ще бъдат оповестени до 12:00 ч. на 01 юни.

Водещ критерий при приема за учебната 2021/ 2022 година отново е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето. Децата се подреждат в четири групи в зависимост от периода на уседналост в низходящ ред според получения сбор от точките по отбелязаните критерии. При равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната система.

При класирането регистрационния номер, датата и часа на регистрация не се взимат предвид. Родители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни "Население" на община Сливен, но имат адресна регистрация на територията на общината, могат да получат входящ номер само на място в училището за което кандидатстват по първо желание.

След записване на класирано дете отпада възможността за участие в следващо класиране. Това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика за прием.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Ако детето не е класирано заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране.

До края на месец юни 2021 г. ще бъдат осъществени три класирания. В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен (приета с Решение № 529/26.01.2017 г. на Общински съвет-Сливен) след приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.